24 Απριλίου 2017 ♦  "Στην οικονομία καταλήγουν τελικά πόροι πολλαπλάσιοι σε σχέση με τους αρχικούς διαθέσιμους πόρους".

Αυτό υπογράμμισε σε άρθρο του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Κώστας Γαλιάτσος δημοσιοποιώντας τα απολογιστικά στοιχεία από την πρώτη εφαρμογή των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περίοδο 2013-2016 ενώ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζονται ήδη τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης περιόδου.

Όπως σημειώνει, στο 105,4% έφτασε η απορροφητικότητα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) όπως προκύπτει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που έληξε τον Ιανουάριο του 2017. «Λόγω της μόχλευσης των κεφαλαίων, είναι δυνατή η επίτευξη συντελεστών μόχλευσης άνω του 1.

Όπως εξηγεί ο κ. Γαλιάτσος «ήταν η πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι πόροι που διατίθενται από αυτήν γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω ταμείων. Κατά συνέπεια, ο απολογισμός ειδικά για την περίοδο που έληξε, ισοδυναμεί με τον απολογισμό της εφαρμογής για πρώτη φορά των νεοσύστατων αυτών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΤΕΑΝ είναι ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα, δηλαδή ένας συμπληρωματικός φορέας στο συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα (τραπεζικό σύστημα και κεφαλαιαγορά). Οι πόροι του προέρχονται κυρίως από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα Διαρθρωτικά και Περιφερειακά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τελικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο, είναι ότι η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι πολύ θετική, ιδιαίτερα στην περίοδο της ύφεσης που ήταν η περίοδος 2013-2016, κατά την οποία εφαρμόστηκαν. Το ζητούμενο τώρα είναι η αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας για το σχεδιασμό τους με τρόπο που να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην επόμενη περίοδο, που θα είναι περίοδος οικονομικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, το ΕΤΕΑΝ ζήτησε τις απόψεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Οι απόψεις των παραπάνω φορέων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με τη βοήθεια του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την τελική διαμόρφωση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τα σημαντικότερα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, διαχειριστής των οποίων υπήρξε το ΕΤΕΑΝ, είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και το Ταμείο Εξοικονόμηση κατ' Οίκον (ΤΕΞΟΙΚ). Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Το ΤΕΠΙΧ ήταν ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου, με τρεις (κατά σειρά σπουδαιότητας), επιμέρους δράσεις:
• Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
• Εγγυοδοσία
• Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

Η πρώτη δράση αφορούσε συγχρηματοδότηση επιχειρήσεων από κοινού με τις τράπεζες, τόσο για δάνεια κεφαλαίων κίνησης, όσο και για επενδυτικά δάνεια. Η δεύτερη δράση αφορούσε παροχή εγγυήσεων για τη λήψη τραπεζικών δανείων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος η τρίτη δράση αφορούσε την παροχή δανείων αποκλειστικά σε νησιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν στα επενδυτικά σχέδια και με δικά τους κεφάλαια.

Το κεφάλαιο του Ταμείου ήταν 372 εκατ. ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για το ποσό που τελικά παρέμεινε στο Ταμείο, μετά από την ανακατανομή των κεφαλαίων που έγινε σε διάφορες δράσεις του ΕΣΠΑ και που κατέληξε στην επιστροφή κάποιων κεφαλαίων του Ταμείου για τη χρησιμοποίησή τους σε άλλες δράσεις. Τελικά το Ταμείο διέθεσε για την παροχή δανείων σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 392,1 εκατ. ευρώ. Η διαφορά των 20,1 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνει ο πρόεδρος, οφείλεται στην ανακύκλωση των κεφαλαίων, στη χρησιμοποίηση δηλαδή των πόρων που προέρχονταν από είσπραξη τόκων και την αποπληρωμή των παλαιών δανείων, για τη χορήγηση νέων. Κατά συνέπεια το ποσοστό απορροφητικότητας των πόρων του Ταμείου, ανήλθε στο 105,4%.

«Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διαφορά των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σε σχέση με τους παλαιούς τρόπους διάθεσης των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Λόγω της ανακύκλωσης των κεφαλαίων, είναι δυνατή η επίτευξη ποσοστών απορρόφησης άνω του 100%. Αυτήν την απόδοση δεν μπορεί να την επιτύχει οποιοσδήποτε άλλος τρόπος διάθεσης των κεφαλαίων (πχ η επιδότηση)» όπως αναφέρει ο κ. Γαλιάτσος.

Ο συντελεστής μόχλευσης του Ταμείου

Επίσης, εκτός από τα κεφάλαια του Ταμείου, διατέθηκαν 453,6 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες (ως συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια) και 11 εκατ. ευρώ ως ίδια συμμετοχή από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια συμμετοχή που αναφέρεται εδώ, αφορά μόνο τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης Νησιωτική Επιχειρηματικότητα, στην οποία η συμμετοχή αυτή αποτελούσε συμβατική υποχρέωση των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό είναι καταγεγραμμένη. Στις υπόλοιπες δράσεις προφανώς υπήρχε επίσης ίδια συμμετοχή και των επιχειρήσεων, η οποία όμως επειδή δεν αποτελούσε συμβατική τους υποχρέωση, δεν υφίστανται στοιχεία που να την υποδεικνύουν. Είναι όμως σίγουρο ότι τα συνολικά κεφάλαια που διατέθηκαν στην ελληνική οικονομία είναι αρκετά μεγαλύτερα από το άθροισμα των καταγεγραμμένων ποσών που διέθεσαν το ταμείο, οι τράπεζες και οι ίδιες επιχειρήσεις. Συνολικά, το άθροισμα το τριών προηγούμενων ποσών, τα οποία αποδεδειγμένα διοχετεύθηκαν στην ελληνική οικονομία, ήταν 856,7 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια μετά τη μόχλευση, δηλαδή τη χρησιμοποίηση πόρων και από άλλες πηγές και όχι μόνο από το Ταμείο, οι συνολικοί πόροι που διοχετεύονται στην οικονομία είναι πολλαπλάσιοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο (υποεκτιμημένος) συντελεστής μόχλευσης που επιτεύχθηκε, είναι 2,3, δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που διέθετε το Ταμείο, στην οικονομία κατέληγαν 2,3 ευρώ. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη συμβολή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στην οικονομία:

Λόγω της μόχλευσης των κεφαλαίων, είναι δυνατή η επίτευξη συντελεστών μόχλευσης άνω του 1. Δηλαδή στην οικονομία καταλήγουν τελικά πόροι πολλαπλάσιοι σε σχέση με τους αρχικούς διαθέσιμους πόρους.

Το Ταμείο Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

Το ΤΕΞΟΙΚ ήταν ένα πρόγραμμα που παρείχε επιδότηση και άτοκο δάνειο στα νοικοκυριά που επιθυμούσαν να προβούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Το αρχικό κεφάλαιο του προγράμματος ήταν 408,2 εκατ. ευρώ που προοριζόταν για την παροχή επιδοτήσεων και για τη χορήγηση δανείων. Τελικά, δόθηκαν προς τα νοικοκυριά 361,1 εκατ. ευρώ ως επιδοτήσεις και 237,1 εκατ. ευρώ μέσω της χορήγησης δανείων. Συνολικά δηλαδή διατέθηκαν 598,2 εκατ. ευρώ, από τα 408,2 εκατ. ευρώ αρχικά κεφάλαια του Ταμείου. Τα 190 εκατ. ευρώ, προέρχεται από την ανακύκλωση των κεφαλαίων, και από τη συγχρηματοδότηση των δανείων από την πλευρά των τραπεζών. Η απορρόφηση πόρων δηλαδή και σε αυτήν την περίπτωση, ήταν αρκετά υψηλότερη από τα αρχικά κεφάλαια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  Το Ελ Σαλβαδόρ λέει «όχι» στο ΔΝΤ για το bitcoin

  3 Φεβρουαρίου 2022 ♦ «Κανένας διεθνής οργανισμός δεν πρόκειται να μας

  Read More
 • Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  Τι δείχνει για την τιμή του bitcoin το νέο πολυετές χαμηλό των αποθεμάτων του στα ανταλλακτήρια

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Σύμφωνα με τα on-chain στοιχεία, το απόθεμα

  Read More
 • Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  Ακόμα δύο νομοσχέδια για τα κρυπτονομίσματα από την γερουσιαστή της Αριζόνας

  2 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Η γερουσιαστής του ρεπουμπλικανικού κόμματος, Wendy Rogers,

  Read More
 • Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  Τι δείχνουν τα επιτόκια χρηματοδότησης του bitcoin που είναι αρνητικά για περισσότερο από μια εβδομάδα

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Τα επιτόκια χρηματοδότησης bitcoin παραμένουν κατά κύριο

  Read More
 • Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  Ο όγκος συναλλαγών στο δίκτυο του bitcoin ξεπέρασε αυτόν της American Express

  1 Φεβρουαρίου 2022 ♦ Έρευνα της NYDIG διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές

  Read More
 • Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  Τι σημαίνει για την αγορά η αύξηση της δυσκολίας εξόρυξης bitcoin σε ιστορικό υψηλό

  31 Ιανουαρίου 2022 ♦ H δυσκολία εξόρυξης bitcoin σημείωσε πρόσφατα νέο

  Read More
 • Mike McGlone

  Mike McGlone: Το bitcoin θα ξεχωρίσει από το "κοπάδι" των κρυπτονομισμάτων το 2022

  27 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο επικεφαλής στρατηγικής ανάλυσης του Bloomberg πιστεύει

  Read More
 • Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  Michael Saylor: Γιατί πέφτει η αγορά κρυπτονομισμάτων

  26 Ιανουαρίου 2022 ♦ Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy, Michael Saylor,

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase
 • 1
 • 2