28 Ιουλίου 2017 ♦ «Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως και την νομοθέτηση των σχετικών μέτρων, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του θετικού επιχειρηματικού κλίματος.

Η μείωση της διαφοράς στην απόδοση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, έναντι των γερμανικών καθώς και η θετική πορεία του χρηματιστηρίου, αποτελούν ενδείξεις της γενικότερης βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας» επισήμανε, μεταξύ των άλλων, ο πρόεδρος της Attica Bank Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μιλώντας σήμερα στην γενική συνέλευση της τράπεζας.

Ο κ. Ρουμελιώτης ανέφερε ότι «οι επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελληνική Οικονομία είναι πλέον πολύ σημαντικές, καθώς θα ενισχύσουν περαιτέρω το θετικό κλίμα και την προσπάθεια ανάκαμψης - ανάπτυξης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την μείωση της αβεβαιότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις και για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και την πλήρη επάνοδο των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην κανονικότητα.

Σημαντικά γεγονότα, όπως οι αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup, η αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ελλάδας από την Moody's, η αναβάθμιση της προοπτικής του ελληνικού αξιόχρεου σε θετική από σταθερή από την S&P, αλλά και η πολύ πρόσφατη επιτυχημένη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, με διάθεση πενταετών κρατικών ομολόγων ύψους 3 δισ. με επιτόκιο 4,625%, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 4,950% των κρατικών ομολόγων του 2014, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές». «Τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας κατά το α' εξάμηνο, σε συνδυασμό με τις παραπάνω θετικές εξελίξεις, οδηγούν στην ενδυνάμωση των προβλέψεων ότι το 2017 μπορεί να αποτελέσει έτος εξόδου από την οικονομική κρίση και επιστροφής στην ανάπτυξη» εκτίμησε ο κ. Ρουμελιώτης.

Αναφερόμενος στην Attica Bank τόνισε ότι «συνεπής στην δέσμευσή της να υποστηρίξει ενεργά την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και την Ελληνική Οικονομία, εργάζεται εντατικά για την σταθεροποίησή της και για την δημιουργία των προϋποθέσεων, προς ενίσχυση της θέσης της στην τραπεζική αγορά της χώρας».

«Ταυτόχρονα, συνεχής είναι η προσπάθεια που καταβάλει η Τράπεζα για την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας, για τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης, για την επιστροφή των καταθέσεων και εν γένει για δράσεις που οδηγούν στη μείωση της χρήσης των ακριβών κεφαλαίων του ELA και στην βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και της ρευστότητάς της. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, σημαντικός στόχος είναι και η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας, με υγιή και επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, τα οποία, παράλληλα με τις ενεργητικές προσπάθειες της διοίκησης για την τόνωση των κεφαλαίων της, θα οδηγήσουν σε ενίσχυση με υγιείς τρόπους της κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank» ανέφερε ο κ.Ρουμελιώτης.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank Θεόδωρος Πανταλάκης από την πλευρά του παρουσίασε αναλυτικά τις μέχρι τώρα ενέργειες, που πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2016 όταν ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα διοίκηση μέχρι και σήμερα, αποτυπώνοντας την παρούσα κατάσταση της τράπεζας και τις θετικές προοπτικές της.

«Τα μεγέθη του 2016 απεικονίζουν κατά ένα μικρό μόνον μέρος τις ενέργειες που η παρούσα Διοίκηση καταβάλλει από τον Σεπτέμβριο του 2016, με σκοπό την αναδιοργάνωση της Τράπεζας και την επάνοδό της στην κερδοφορία. Εντός του 2017 η Διοίκηση της Attica Bank έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών, που σκοπό έχουν να απαλλάξουν την τράπεζα από βάρη του παρελθόντος και να την εδραιώσουν ως μια σύγχρονη τράπεζα που χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του συναλλασσόμενου κοινού. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας, η οποία μάλιστα επιτυγχάνεται παρά το στενό πλαίσιο που θέτουν οι ισχύοντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων» είπε ο κ.Πανταλάκης.

Επισήμανε επίσης ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της Τράπεζας εντός του 2017 ήταν η ολοκλήρωση μιας καινοτόμου συναλλαγής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Attica Bank στις 30.06.2017 προέβη στην τιτλοποίηση καταγγελμένου χαρτοφυλακίου, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένο επενδυτή στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισής του.

Με τον τρόπο αυτό, η Attica Bank φιλοδοξεί να βελτιώσει τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες και να επιτύχει πρώτη από όλες τις Τράπεζες το στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει τεθεί για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος με ορίζοντα το 2019.

Ταυτόχρονα, μέσω της ίδιας ενέργειας, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 70 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την εκκρεμότητα της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 και ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου.

Παράλληλα, η τράπεζα πέτυχε την συμμόρφωση με τις συστάσεις του πορίσματος του SSM και της ΤτΕ σε ποσοστό 89% και κατά 92% με τις προτεινόμενες ενέργειες, σε ένα διάστημα μόλις εννέα μηνών.

Στη συνέχεια ο κ. Πανταλάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων τα οποία έχει ήδη εφαρμόσει η διοίκηση της Attica Bank, προκειμένου η τράπεζα να αντιστρέψει τη ζημιογόνο πορεία της και να ενταχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο στο νέο τραπεζικό τοπίο.

Ειδικότερα ο κ. Πανταλάκης αναφέρθηκε σε μέτρα, όπως η αποχώρηση από μη αναγκαίες και ζημιογόνες συμμετοχές, η μείωση του λειτουργικού κόστους, ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων, η αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών με τον περιορισμό διευθύνσεων και θέσεων ευθύνης και την κεντροποίηση εργασιών καθώς και στο ανασχεδιασμός όλων των λειτουργιών της Τράπεζας με βάση τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές και γνώμονα την κερδοφορία και την αποδοτικότητα και στην αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής.

Κλείνοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank επεσήμανε ότι επιδίωξή είναι «να καταστήσουμε την Τράπεζα μια αυθύπαρκτη και οικονομικά εύρωστη οντότητα, η οποία θα διεκδικήσει μερίδιο από την αγορά και θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας».

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank εγκρίθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσαν κυρίως στην παρελθούσα οικονομική χρήση του 2016, αλλά ελήφθησαν αποφάσεις και για την τρέχουσα χρήση του 2017.

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 και τα αποτελέσματα χρήσης.

Εγκρίθηκε η εισήγηση περί μη υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποσόν 13, 87 εκατ. ευρώ, θέμα που αφορά στον αναβαλλόμενο φόρο.

Η γενική συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού και τους ορκωτούς λογιστές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2016 και τη διαχείριση της ίδιας εταιρικής χρήσης.

Σημειώνεται ότι η Attica Bank έκλεισε τη χρήση του 2016 με ενεργητικό του ομίλου στα 3,61 δισ. , με υπόλοιπα καταθέσεων 1,89 δισ. και με χορηγήσεις 3,98 δισ. έναντι 3,93 δισ. το 2015. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του ομίλου ανήλθαν σε 2,4 δισ. και ο δείκτης προβλέψεων επί του συνολικού υπολοίπου δανείων ανήλθε σε 30,3%, ο υψηλότερος του τραπεζικού συστήματος.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 10,2 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ζημίες 49,8 εκατ. ευρώ, λόγω προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις 40 εκατ. ευρώ και του κόστους 4,7 εκατ. ευρώ της εθελουσίας εξόδου.

Επίσης ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου παρά τις ζημίες της χρήσης, παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 14,8%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 • 1
 • 2

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

News room

 • Pantera Capital CEO Dan Morehead

  Έλλειψη στα bitcoin; Για την Pantera υπαίτιες είναι οι αγορές από την PayPal

  22 Νοεμβρίου 2020 ♦ Το πρόσφατο άλμα της PayPal στην αγορά

  Read More
 • The Mount Washington Hotel, Bretton Woods

  Το Bretton Woods 2.0 χτυπάει την πόρτα μας και δεν έρχεται εδώ για το καλό μας

  22 Νοεμβρίου 2020 ♦ Μια δεύτερη εποχή του Bretton Woods θα

  Read More
 • O CIO της BlackRock πιστεύει ότι το bitcoin μπορεί να αντικαταστήσει τον χρυσό

  O CIO της BlackRock πιστεύει ότι το bitcoin μπορεί να αντικαταστήσει τον χρυσό

  22 Νοεμβρίου 2020 ♦ O CIO* της BlackRock πιστεύει ότι το

  Read More
 • Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το πρόσφατο ράλι της τιμής του bitcoin

  Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το πρόσφατο ράλι της τιμής του bitcoin

  21 Νοεμβρίου 2020 ♦ Το Bitcoin έχει ξεπεράσει για άλλη μια

  Read More
 • Το υψηλότερο εβδομαδιαίο κλείσιμο από τις αρχές του 2018 για το bitcoin

  Το υψηλότερο εβδομαδιαίο κλείσιμο από τις αρχές του 2018 για το bitcoin

  27 Οκτωβρίου 2020 ♦ Το Bitcoin (BTC) ξεκινά μια νέα εβδομάδα

  Read More
 • Jack Ma και bitcoin

  O Jack Ma της Alibaba λέει ότι τα ψηφιακά νομίσματα είναι το μέλλον

  25 Οκτωβρίου 2020 ♦ Ο Jack Ma καταδίκασε το παγκόσμιο κανονιστικό

  Read More
 • Στην Ελλάδα ο 1ος επίγειος σταθμός της ESA για το «ευρυζωνικό δίκτυο του Διαστήματος»

  Στην Ελλάδα ο 1ος επίγειος σταθμός της ESA για το «ευρυζωνικό δίκτυο του Διαστήματος»

  10 Ιουλίου 2020 ♦ Στην Ελλάδα θα κατασκευαστεί ο πρώτος επίγειος

  Read More
 • facial recognition

  Ένας αφροαμερικάνος πολίτης στις ΗΠΑ, συνελήφθη λόγω λάθους της "αναγνώρισης προσώπου"

  24 Ιουνίου 2020 ♦ Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Δικαιωμάτων (American Civil

  Read More
 • 1
 • 2

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ BITCOIN

 • Τι είναι το bitcoin; +

  To bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος, που δημιουργείται και διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Δέν υπάρχει κανείς ο οποίος να

  Read More
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του bitcoin; +

  Το bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα ελεγχόμενα-από-κυβερνήσεις νομίσματα.

  Read More
 • Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin; +

  Το bitcoin είναι μια σχετικά νέα μορφή νομίσματος, η οποία τώρα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από μιά μεγάλη μερίδα του

  Read More
 • Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει bitcoin; +

  Μπορείτε να αγοράσετε bitcoin είτε από τα αντίστοιχα ανταλλακτήρια, είτε απευθείας από άλλους ιδιώτες χρησιμοπιώντας πλατφόρμες όπως το localbitcoins για

  Read More
 • 1
 • 1