Ευρωπαϊκή ΈνωσηΝέα από την ΕΕ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5 Ιουλίου 2016 ♦ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 2 της οδηγίας 2015/849, δηλαδή της 4ης Οδηγίας για το Ξέπλυμα Χρήματος (4AMLD), "προκειμένου να προστεθούν στον κατάλογο των υποχρεούμενων [ρυθμιζόμενων] οντοτήτων τα ανταλλακτήρια εικονικού νομίσματος καθώς και οι πάροχοι ηλεκτρονικών πορτοφολιών". Αυτοί είναι σε γενικές γραμμές, κατά την άποψη της Επιτροπής, οι κύριοι πάροχοι υπηρεσιών χρήσης των εικονικών νομισμάτων.

Η Επιτροπή τους καθόρισε αναλυτικότερα ως εξής:

"(g) όσοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο και κατ' επάγγελμα, παρέχοντας υπηρεσίες ανταλλαγής μεταξύ των εικονικών νομισμάτων και των fiat νομισμάτων
(h) οι πάροχοι πορτοφoλιών που προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης των απαρείτητων διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση στα εικονικά νομίσματα."

Επιπλέον, για λόγους διασαφήνισης του δικαίου, η Επιτροπή έχει παράσχει τον ορισμό του "εικονικού νομίσματος", ως εξής:

"ως «εικονικό νόμισμα» νοείται μια ψηφιακή αναπαράσταση μιας αξίας η οποία δεν έχει εκδοθεί από μία κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή, ούτε κατ' ανάγκη συνδέεται με ένα νόμισμα fiat, αλλά είναι αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως μέσο πληρωμής και η οποία [η αξία] μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευθεί ή να διακινηθεί ηλεκτρονικά." Ρητά εξαιρούνται από τον ορισμό των Εικονικών Νομισμάτων τα «τοπικά νομίσματα» (βλέπε Ρ22 (8)). Αυτός βέβαια είναι ένας εξαιρετικά ευρύς ορισμός του εικονικού νομίσματος και δεν ακολουθεί την ρητή διάκριση «μετατρεψιμότητας» που χρησιμοποιεί η FATF* (βλέπε FATF έκθεση σ.27).

Η επίπτωση της παρούσας πρότασης (εάν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ) θα είναι η απαίτηση για τα ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων και των παρόχων ηλεκτρονικών πορτοφολιών να εγγράφονται στην αρμόδια εποπτική αρχή της περιοχής δικαιοδοσίας τους και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις AML της 4AMLD, η οποία περιλαμβάνει για παράδειγμα, την απαίτηση για τη υπαγωγή στο άρθρο 11 (KYC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα αρκετά αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 4AMLD. Αναμένει από τα Κράτη Μέλη να έχουν μεταφέρει την Οδηγία μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Ως εκ τούτου, τα ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων και τα πορτοφόλια θα πρέπει, αν δεν έχουν ήδη, να επιδιώξουν να εισαγάγουν σταδιακά τους απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους ώστε να τηρούν την Οδηγία 4AMLD πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία.

* Financial Action Task Force

Ολόκληρη η πρόταση ακολουθεί παρακάτω:

H ισοτιμία του bitcoin τώρα

Ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά | είναι ο μέσος όρος των ισοτιμιών όλων των ανταλλακτηρίων

Διάγραμμα BTC/EUR*

   * H εξέλιξη της τιμής από την Coinbase

Bitcoin World Map

Who is Satoshi Nakamoto? t-shirt

Αναζήτηση