1 Ιουνίου 2017 ♦ Αύξηση 11,1% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών ΑΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι οποίες ανήλθαν σε 96.733 χιλ. ευρώ από 87.097 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 106% και διαμορφώθηκαν σε 2.487 χιλ. ευρώ από 1.205 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 29,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων εμφάνισαν αύξηση κατά 81,7%.

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings)

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων (συνεχιζόμενες και διακοπείσες), τα έσοδα ανήλθαν σε 291 χιλ. ευρώ έναντι 756 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 280 χιλ. ευρώ έναντι 54 χιλ. ευρώ, το 2016. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 269 χιλ. ευρώ έναντι 84 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 197 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 21 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ