Χαλκόρ ΑΕ

30 Μαρτίου 2017 ♦  Μείωση κατά 7,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Χαλκόρ ΑΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 692,9 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 751,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η θετική επιρροή από την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4,4%, αντισταθμίστηκε από την πτώση της μέσης τιμής του χαλκού, η οποία διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε 4.399 ευρώ ανά τόνο το 2016, έναντι 4.952 ευρώ ανά τόνο το 2015, μειωμένη κατά 11,1%, επηρεασμένη από την πτωτική πορεία στο πρώτο μισό του έτους. Tα ενοποιημένα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας στα 39,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ το 2015, και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν για το 2016, σε κέρδη 35,3 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ), διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ, το 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το 2016 σε ζημία 1,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 30,4 εκατ. ευρώ το 2015. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν σε κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ ή 0,0196 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών 30.8 εκατ. ευρώ ή 0,3045 ευρώ ανά μετοχή το 2015.

Όσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 420,5 εκατ. ευρώ για το 2016, έναντι 451,7 εκατ. ευρώ το 2015, επηρεασμένος από την πτωτική πορεία του χαλκού, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό της χρήσης - αρνητική επιρροή που αντιστράφηκε μερικώς από την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1% και το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν, το 2016 σε κέρδη 22,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 14,3 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 15,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το 2016 σε ζημία 22,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ το 2015. Σε επίπεδο εταιρείας, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από την υποτίμηση της συμμετοχής στη θυγατρική Sofia Med κατά 23,0 εκατ. ευρώ. To αποτέλεσμα προ φόρων πριν την πρόβλεψη για υποτίμηση, ανέρχεται σε κερδοφορία 0,2 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους, ανήλθαν σε 21,0 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η επίδραση της διακύμανσης των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων των ενοποιημένων μεγεθών, ήταν θετική, ανερχόμενη στα 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής το 2015, ανερχόμενης στα 14,7 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας, η θετική επιρροή ανήλθε στα 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η θετική επίδραση προέρχεται από την ιδιαίτερα αυξητική πορεία του χαλκού το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Κατά τη γενική συνέλευση της θυγατρικής Ελληνικά Καλώδια, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016, αποφασίστηκε η ανταλλαγή των κατεχόμενων μετοχών της εταιρεία Ελληνικά Καλώδια από τη Χαλκόρ με μετοχές της εταιρείας Cenergy Holdings. Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθε σε κέρδος 0,6 εκατ. ευρώ, που επηρέασε τα αποτελέσματα χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Γ.Μπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ