Εθνική Ασφαλιστική

26 Μαϊου 2017 ♦ Στο ποσό των 18,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής το πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 54,5% έναντι 12,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Σημαντική αύξηση κατά 17,0% παρουσίασε και η συνολική παραγωγή της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, ανερχόμενη σε 155,7 εκατ. ευρώ έναντι 133,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε αυτό συνέβαλε, κυρίως, η επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα 22,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, υπερβαίνοντας τον στόχο των 20,0 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί. 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικότερα στην αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του Κλάδου Ζωής κατά 29,6% σε 115,1 εκατ. ευρώ έναντι 88,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε ό,τι αφορά τον Κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 44,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, μειωμένα κατά 8,4%, κυρίως λόγω του Κλάδου Αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων παραγωγής της εταιρείας, με το δίκτυο Bancassurance να αυξάνει τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 112,6% σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω του προϊόντος «Εθνική Εφάπαξ +» και το δίκτυο agency να καταγράφει αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 4,6% σε 65,7 εκατ. ευρώ έναντι 62,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η εντυπωσιακή αύξηση του δικτύου agency αποδίδεται, κυρίως, στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων, καθώς και στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου επιτυχημένου νοσοκομειακού προϊόντος Full.

Σημειώνεται, επιπλέον, η συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών δαπανών, στο πλαίσιο των αδιάκοπων ενεργειών για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Επίσης, η σταθερή προσήλωση της εταιρείας για περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου του 100% του δείκτη Φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται, πλέον, στο 106% την 31.03.2017 έναντι 96% την 31.12.2016. Αυτή η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη προήλθε από την ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας κατά 10,6%. Με τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε σε 175% έναντι 170% την 31.12.2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ