31 Αυγούστου 2017 ♦ Μείωση κατά 4,27% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Paperpack ΑΒΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο οποίος ανήλθε σε 7.755 χιλ. ευρώ έναντι 8.100 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.094 χιλ. ευρώ έναντι 1.380 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 775 χιλ. ευρώ έναντι 1.054 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 503 χιλ. ευρώ έναντι 736 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας, την 30/06/2017, ανέρχεται σε 140 άτομα, ενώ, την 30/06/2016, ανερχόταν σε 129 άτομα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1273 ευρώ έναντι 0,1863 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.597 χιλ. ευρώ έναντι θετικών ροών 368 χιλ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονται σε 3.575 χιλ. ευρώ έναντι 2.206 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε περαιτέρω κατά 161 χιλ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ