19 Σεπτεμβρίου 2017 ♦ Στα 57,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι 51,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ή 12% υψηλότερα, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 73,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 12,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,231 εκατ. ευρώ από 2,826 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 30% ή 0,4 εκ. ευρώ, μειώνοντας τις ζημιές σε 0,9 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 38,5 εκατ. ευρώ από 35,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 53,9 εκατ. ευρώ από 49,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, βελτιώθηκαν κατά 12% ή 0,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν σε ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ.

Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 39 %, η δε SIDMA Romania κατά 6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,5 εκατ. ευρώ και της SIDMA Romania στα 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε σημαντική βελτίωση, τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας όσο και αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας EBITDA 532.000 ευρώ από 291.000 ευρώ βελτιωμένο κατά 83% και αποτέλεσμα 254.000 ευρώ από οριακά αρνητικό - 8.000 ευρώ αντίστοιχα πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας πέτυχε από το τέταρτο τρίμηνο τη μείωση των χρηματοοικονομικών της εξόδων, συγκεντρώνοντας τις υποχρεώσεις της σε ένα κοινοπρακτικό δάνειο με μειωμένο επιτόκιο, το οποίο υπέγραψε το καλοκαίρι με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας παρουσίασε EBITDA 307.000 ευρώ, οριακά αυξημένο κατά 1% από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2016, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 251.000 ευρώ βελτιωμένες κατά 16% σε σχέση με πέρυσι αντίστοιχα εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών. Λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγματικές διαφορές, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές μειωμένες κατά 4% σε σχέση με πέρυσι. Στόχος της εταιρείας παραμένει η αύξηση του όγκου πωλήσεων με ταυτόχρονη διατήρηση του ήδη βελτιωμένου, σε σχέση με πέρυσι, ποσοστού μικτού κέρδους.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 8 εκατ. ευρώ με τη διοίκηση της εταιρείας να έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της τα τελευταία χρόνια, που αφορούσε κυρίως το δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του ομίλου και τη μείωση των ημερών πίστωσης, ενώ παράλληλα προχωρεί και στην διάθεση στοιχείων του ενεργητικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ