ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

28 Απριλίου 2017 ♦  Αύξηση κατά 19,7% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 2016, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,16 δισ. ευρώ, έναντι 971 εκατ. ευρώ, το 2015.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε στα 252,7 εκατ. ευρώ, έναντι 155,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένη κατά 62,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 93,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 18,8 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 34,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,4 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το 2016, ανήλθαν στα 236 εκατ. ευρώ και αφορούν, κυρίως, στον τομέα των Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του έτους, ανέρχονταν στα 621 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,024 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός, στο τέλος του 2016, διαμορφώθηκε στα 403 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 598 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 2,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 954,8 εκατ. ευρώ έναντι 778,9 εκατ. ευρώ, το 2015.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 8,8 εκατ. ευρώ λειτουργική ζημία προ χρηματοοικονομικών (ΕΒΙΤ).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε λειτουργικές ζημίες προ χρηματοοικονομικών (EBIT) 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το 2015. Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών παραχωρήσεων, στις δύο εκ των οποίων (Νέα Οδός και Κεντρική Οδός) αύξησε ήδη σημαντικά τη συμμετοχή του, το προηγούμενο διάστημα, (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 165 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας, τα καθαρά αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των φόρων για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν σε καθαρά κέρδη 18,1 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 17,6 εκατ. ευρώ, το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ